Gasteria “Little Warty”

Gasteria Little Warty

Gasteria “Little Warty”
  1. Volksnaam: N/A
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: Xanthorrhoeaceae, Asphodeloideae
  4. Verspreiding: Gasteria “Little Warty” = Gasteria batesiana (Zuid-Afrika) × Gasteria “Old Man Silver”

Gasteria Little Warty

Kenmerken: Vetplanten |

Andere planten uit de Xanthorrhoeaceae